Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Ons wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, nog afwijking mede aan deze clausule.

2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswegen en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12% opleveren en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 50.00 en een maximum van € 1500.00.

3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het sluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

4. Voor alle betwistingen zijn alle bevoegde rechtbanken van het district van de verkoper.

5. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de gadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan worden binnen de acht dagen van de aflevering.

6. De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik, evenals promo-acties door de firma. Zij geven u recht op toegang en eventuele rectificatie voorzien door de wet van 8 december 1992.Contactgegevens

Garage Van Daele BV
Industrielaan 2A
9900 Eeklo

Correspondentie- en facturatieadres
Hendrik Consciencestraat 34
9900 Eeklo

BTW BE0743.809.361
E-mail: info@garagevandaele.be

Wens je meer info of heb je vragen?